Home Actueel Blog Federale verkiezingen 2010: thema openbaar vervoer in de programma's van de politieke partijen
Federale verkiezingen 2010: thema openbaar vervoer in de programma's van de politieke partijen
Geschreven door Bram Van den Bulcke   
maandag, 07 juni 2010 17:32

In de campagne voor de federale verkiezingen geraakt het mobiliteitsthema ondergesneeuwd onder andere thema's zoals economie, justitie, sociale zekerheid, veiligheid, migratie, energiebeleid en staatshervorming. Door middel van een eenvoudige oplijsting van alle gedeeltes over openbaar vervoer in de programma's van de politieke partijen, willen we die standpunten naar de reizigers communiceren.

CD&V

In de globale vervoersvraag neemt het wegvervoer een belangrijk aandeel in. In het personenvervoer wordt 80 procent van de afgelegde kilometers met de auto gereden. Het goederenvervoer over de weg bedraagt 77 procent van de totale goederenstroom. Het zal dan ook niet verbazen dat het wegvervoer een belangrijk aandeel van de globale CO2- en fijn stofuitstoot voor zijn rekening neemt. Naast de toenemende druk op ons leefmilieu vraagt deze evolutie om oplossingen om de bereikbaarheid van woonkernen, bedrijfsterreinen en economische centra te garanderen. Een omslag naar duurzame transportmodi en het inzetten op milieuvriendelijke aandrijfvormen voor het vervoer over de weg vormen de belangrijkste uitdagingen. Daarnaast heeft ook ons luchtverkeer haar eigen specifieke noden.

Daarom stelt CD&V voor om:

  • Een goed uitgebouwd spoornet te realiseren met extra aandacht voor veiligheid en stiptheid.
  • De light rail en light train te introduceren als specifiek antwoord op bepaalde behoeften aan openbaar vervoer.
  • Een duidelijke strategie te volgen met betrekking tot het GEN, een essentieel netwerk voor de ontwikkeling van de mobiliteit in de omgeving van 30 kilometer rond Brussel en in de hoofdstad zelf.
  • ...

Groen!

Mobiliteit en verkeersveiligheid

De uitdagingen

Hoewel mobiliteit als thema al enkele jaren hoog op de politieke agenda staat, slibben onze wegen alsmaar verder dicht, blijft de jaarlijkse CO2-uitstoot van de transportsector groeien en is België, onder meer door de bijdrage van het wegverkeer, een hotspot voor fijn stof. Ondertussen dreigt de NMBS met de heroriëntering van het aanbod om stipter te kunnen rijden, wat netto neerkomt op een inkrimping van het aanbod. Nochtans kampt de NMBS vandaag al met serieuze capaciteitsproblemen. De openbaarvervoergebruiker wordt in de kou gezet. Het is nochtans noodzakelijk dat we ons beter, anders en verstandiger gaan verplaatsen. Ook op vlak van verkeersveiligheid vertonen de ongevallencijfers sinds 2007, na enkele jaren van voorzichtige verbetering, opnieuw een stagnatie van het aantal verkeersdoden. Het kan nochtans veel beter, bewijzen onze noorderburen: de kans om te komen in het verkeer is tweemaal groter in België dan in Nederland. Bovendien zijn zachte weggebruikers in België nog steeds ondervertegenwoordigd in de ongevallenstatistieken, waardoor deze een te optimistisch beeld schetsen van de reële situatie.

Onze visie

Iedereen heeft recht op mobiliteit en moet dit kunnen doen op een vlotte, veilige manier en tegen een aanvaardbare kostprijs, zonder het milieu te belasten. Eerst stappers, dan trappers, vervolgens het openbaar vervoer en tot slot de private wagen. Groen! is van oordeel dat elke maatregel op vlak van mobiliteit best aan dit STOP-principe wordt afgetoetst. Ook het transport van goederen willen we op een andere leest schoeien. Dat kan door te kiezen voor de korte keteneconomie en een verschuiving van transport over de weg, naar spoor en water. Kortom, Groen! gaat voor minder auto- en vooral vrachtwagenkilometers, trekt volop de kaart van voetganger en fiets en investeert in meer capaciteit, comfort en hogere frequentie voor het openbaar vervoer. We vinden het logisch dat de meest duurzame manier om zich te verplaatsen, de goedkoopste en eenvoudigste is.

Anders betalen voor mobiliteit

Groen! vertrekt van het principe dat de meest duurzame verplaatsing ook financieel de meest voordelige wordt. Om dit in de praktijk te realiseren is een hervorming van alle mobiliteitsgerelateerde belastingen nodig. Bij deze hervorming dient opnieuw het STOP-principe als leidraad.

[...]

156. We vervangen fiscale voordelen voor de bedrijfswagen door een fiscaal aantrekkelijk mobiliteitsbudget voor werknemers. Dit budget kan toegekend worden via een elektronische mobiliteitskaart met een (gratis) basistegoed dat verder kan worden opgeladen om van andere mobiliteitsdiensten gebruik te maken. Deze kaart kan gebruikt worden op trein, tram en bus, voor het ontlenen van een leenfiets of een deelwagen. Op lange termijn is Groen! voorstander om het huidige systeem van woon-werkvergoeding geleidelijk te vervangen door een vaste woon-werkvergoeding, ongeacht het voertuig en de woon-werkafstand. Kiezen voor een korte woon-werkafstand wordt niet bestraft, kiezen voor een goedkoper vervoermiddel wordt beloond. De administratieve vereenvoudiging die hiermee gepaard gaat is een extra troef. 

[...]

160. Investeringen in infrastructuur gaan prioritair naar openbaar vervoer en goederentransport per boot of spoor. Concreet betekent dit: geen verbreding van de Brusselse ring, maar wel het Gewestelijke Express Netwerk (GEN) versneld realiseren. 

Het spoor opwaarderen

163. We verhogen de concurrentiekracht van het openbaar vervoer (NMBS) ten opzichte van de auto. Groen! wil dat in de nieuwe beheersovereenkomst en het investeringsplan voor de komende 10 jaar, volgende punten zeker worden opgenomen: Een reizigersgroei is zeker mogelijk, zowel voor het pendelverkeer als het recreatief verkeer.

  • Investeringen gaan prioritair naar de bottlenecks die capaciteit- en frequentieverhoging in de weg staan (bijvoorbeeld: de Brusselse Noord-Zuidverbinding)
  • Lokale lijnen hebben een nieuwe impuls nodig. Dit kan door (1) regionale stations te heropenen, (2) te investeren in overstapmogelijkheden met tram en lightrail en (3) parkeermogelijkheid te voorzien aan kleinere stations in de stedelijke rand i.p.v. te investeren in megaparkings aan de grote stations. Zo is er naast het Gen ook nood aan een BEN (Brussels Express Net) dat tegemoet komt aan de verplaatsingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Betere spoorverbindingen naar en in landelijke gebieden zoals de kuststreek, Limburg en de Kempen.

164. Groen! wil dat investeringen in infrastructuur prioritair gaan naar openbaar vervoer en goederentransport per boot of spoor. Concreet betekent dit: geen verbreding van de Brusselse ring, maar wel het Gewestelijke Express Netwerk (GEN) versneld realiseren.

165. Toegankelijkheid in en om de treinstations is een prioriteit. Dit gaat zowel over de vlotte toegang van de stations en naar de perrons als over de vlotte overstap naar andere vervoersmiddelen. Dit betekent een vanzelfsprekende aansluiting met fietsenstallingen, overstap op deelfietsensysteem of tram/bus, autodeelwagens, ... door een logische inpassing in de omgeving en een heldere communicatie. Het STOPprincipe duidt hierbij de volgorde van belang aan (fiets en bus dichterbij dan autoparking).

166. Groen! wil de combinatie fiets-trein vereenvoudigen. Naast een vlotte toegang tot stations betekent dit dat de mogelijkheden om de fiets mee te nemen op de trein worden uitgebreid. Zo kan de NMBS, naar analogie met het Cyclotecabonnement van de TEC, een speciaal abonnement aanbieden waar de huur van een plooifiets is inbegrepen.

167. Groen! wil werk maken van een integratie van de tarieven van de gewestelijke vervoersmaatschappijen. Het kan niet dat bij gewestoverschrijdende trajecten de snelste en kortste verplaatsing financieel wordt afgestraft. Ook voor internationale trajecten is er nood aan afstemming van de tarieven.

168. De NMBS is dringend toe aan een vereenvoudiging van zijn tariefstructuur. Groen! pleit voor de herinvoering van de 50%-kaart. Uit simulaties blijkt dat een ticket gekocht met deze kaart in bijna alle gevallen goedkoper is dan de speciale formules die de NMBS aanbiedt. Een bijkomend voordeel is dat het de trouwe klanten beloont. Met een goede promotie en het gebruik mogelijk maken voor het hele gezin is dit een gegarandeerd succes.

169. We introduceren een daluurtarief en motiveer treinreizigers om wanneer mogelijk tijdens de daluren de trein te nemen. Op die manier vermindert de druk op de pendeltreinen en (kot)studententreinen.

170. Langs de spoorlijnen ligt een groot potentieel voor investeringen in hernieuwbare energie (het plaatsen van windmolens langs sporen). Dit zou een (gedeeltelijke) oplossing voor de stijgende energiefactuur van de NMBS-groep kunnen zijn.  

LDD  

Stilstaan is achteruitgaan 

Een vlotte en veilige mobiliteit is een pure noodzaak voor burgers en bedrijven.  In dit land is die mobiliteit echter alles behalve efficiënt. De reden? Zowat 3/4 van het personen- en goederenvervoer gebeurt vandaag over de weg. Het overige 1/4 gebeurt via trein, tram, bus, motor, fiets of scheepvaart. Ieder mens met gezond verstand zou dan denken dat ook de investeringen navenant zijn maar de logica van de overheid is net omgekeerd! De weg moet het stellen met 1/3 van het budget voor openbaar vervoer. De gevolgen? Ondanks het feit dat automobilisten 13,1 miljard euro betalen aan een dozijn taksen om te mogen rijden, staan we overal stil. Het wegennet werd nooit aangepast aan de groeiende vraag naar mobiliteit. Integendeel, wegen werden versmald i.p.v. verbreed. De missing links zijn nog altijd ‘missing'. Snel-, ring- èn secundaire wegen kreunen onder de verkeersdruk. Bovendien heeft de stevige winterprik, gekoppeld aan jarenlange verwaarlozing inzake wegenonderhoud, de lamentabele kwaliteit van onze wegen aangetoond. En dat los je niet op met een emmertje asfalt en een truweeltje!  Ondertussen blijft de NMBS Holding, ondanks royale werkingstoelagen, de schulden opstapelen en laat zowel de veiligheid als de stiptheid van het openbaar vervoer te wensen over. Het wordt hoog tijd dat onze zuurverdiende belastingcenten worden gebruikt om de mobiliteitsproblemen effectief en efficiënt aan te pakken. Die mobiliteit verkeert al lang genoeg in een soort comateuze toestand. Het Verdriet van België, dat zich vandaag manifesteert op de Antwerpse en Brusselse Ring, op de E40, de E313, de E314, de E17, de E34, ..., moet dringend worden opgelost.   

N-VA   

7.3 Rationeel investeren in het spoor De opsplitsing van infrastructuur en exploitatie in niet twee, maar drie bedrijven, heeft tot verkeerde prioriteiten in de investeringspolitiek van de NMBS geleid. De Europese Commissie heeft België al in 2008 in gebreke gesteld omwille van deze complexe structuur. Vooral de NMBS-holding biedt geen toegevoegde waarde. Zo zou het veel beter zijn dat de investeringen in stationsomgevingen terecht komen bij Infrabel, dat na de opdeling in drie entiteiten de meest betrouwbare indruk heeft nagelaten. Ook blijft de absurde 60/40-verdeelsleutel overeind en is de afstemming en het overleg tussen De Lijn en de NMBS voor personenvervoer erg beperkt. In Vlaanderen werd intussen het spoornet georganiseerd in functie van de vraag, in Wallonië blijven onrendabele stations en spoorlijnen bestaan. Dit moet ophouden. Vlaanderen heeft een aantal pogingen ondernomen om meer vat te krijgen op de NMBS, zonder succes. Net zoals de deelstaten al verantwoordelijk zijn voor de wegen, moet Vlaanderen ook verantwoordelijk worden voor de spoorwegen op zijn grondgebied. De deelstaten beslissen dan autonoom over welke infrastructuur ze moeten beschikken in functie van mobiliteitsoplossingen, en niet omwille van communautaire wafelijzers. Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat regionalisering een goede samenwerking niet onmogelijk maakt.   

Open VLD  

Een klantvriendelijke overheid betekent ook dat de gebruiker steeds kan rekenen op een minimale dienstverlening in geval van stakingen. Daarom wil Open Vld dat er voor sommige sectoren - zoals De Post, de NMBS of De Lijn - er een regeling komt die voorziet in een minimale dienstverlening bij stakingen.  Voor Open Vld is het duidelijk dat de overheid enkel een regulerende rol heeft. Zij dient het kader te creëren waarbinnen de markt correct kan werken, waarbij de mededinging gegarandeerd wordt en de consument wordt beschermd. Dat kan ze niet of onvoldoende indien de overheid zelf betrokken partij is. Overheidsbedrijven moeten dan ook worden geprivatiseerd. De overheid waakt erover dat iedereen toegang blijft behouden tot een kwaliteitsvolle basisdienstverlening. Overheidstaken kunnen ook worden uitbesteed aan private ondernemingen.  De NMBS Groep moet een nieuw ondernemingsplan ontwikkelen om de kwaliteit van de dienstverlening, in het bijzonder de stiptheid en communicatie, en de financiële resultaten in overeenstemming te brengen met de doelstellingen uit het beheerscontract 2008-2012. De verzelfstandiging van de goederendivisie B-Cargo moet in 2010 succesvol afgerond worden. Tegen 2012 moeten het volledige Belgische spoorwegnet en alle treinen uitgerust zijn met een automatisch remsysteem. Er moet een veiligheidscultuur ontwikkeld worden doorheen alle geledingen van de NMBS Groep. Om de efficiëntie te verbeteren en om een niet-discriminerende toegang tot een geliberaliseerde spoorwegmarkt te garanderen moet de structuur van de NMBS Groep vereenvoudigd worden. In afwachting moet een minimale dienstverlening ten alle tijde gegarandeerd worden.    

sp.a   

Van jaren achteruitgang naar minder doden op de wegen en stipte treinen op het spoor

Na tien jaar daling stijgt het aantal verkeersdoden opnieuw sinds 2007. De treinen waren nooit minder stipt. Er is een record aantal afgeschafte treinen en de aansluitingen zijn problematisch. Dat is niet verwonderlijk, aangezien het beleid zich de afgelopen jaren beperkte tot wat aankondigingen en het bedienen van enkele sectorlobby's. sp.a wil opnieuw vooruit met het mobiliteitsbeleid.

97 Om meer werknemers aan te zetten tot het samen maken van duurzame verplaatsingen met of zonder bedrijfswagen, voeren we het mobiliteitsbudget in. Een fiscaal interessant budget dat de werkgever ter beschikking stelt van zijn werknemers en dat deze kunnen besteden aan een waaier van vervoersmodi. Zij bepalen zelf van dag tot dag op welke wijze ze hun mobiliteit duurzaam invullen. 

98 sp.a behoudt de doelstellingen van groei van het aantal reizigers per spoor en verbetering van de kwaliteit. Minstens 95 procent van de treinen moet opnieuw stipt rijden. We voorzien een beheerscontract met een groei- en kwaliteitsgerichte financiering. De kwaliteit verhogen we evenzeer door te starten met een spoornachtnet. 

99 We blijven veiligheid centraal stellen. De geplande versnelde uitvoering van de automatische remsystemen voor treinen voeren we onverkort uit. Hierdoor mag tegen 2014 geen enkele trein nog door een rood stoplicht rijden. 

100 We verbeteren het reiscomfort. We garanderen voldoende zitplaatsen. We nemen nieuw Van jaren achteruitgang naar minder doden op de wegen en stipte treinen op het spoor "Het aantal verkeersdoden stijgt opnieuw. Onze treinen waren nooit minder stipt en de files leken nooit langer. Het federale mobiliteitsbeleid staat volledig stil. Wij willen opnieuw vooruit met het mobiliteitsbeleid." 27 rollend materieel in gebruik. We geven de oudere rijtuigen een opknapbeurt en moderniseren de stations als ontmoetingsplaats voor reizigers en passanten. 

101 De aantrekkelijkheid en vooruitgang van het openbaar vervoer moeten beter. Moderne informatie- en communicatietechnologieën zorgen voor een betere informatiedoorstroming en bieden de reiziger oplossingen over de hele reisweg. We integreren de informatie over reismogelijkheden en tarieven in de gps- en pda-toestellen. We verwezenlijken een geïntegreerd openbaar vervoersnetwerk door het enig ticket dat toegang biedt tot alle vervoersnetten. 

102 In het nieuw beheerscontract van NMBS spreekt sp.a af dat gebrekkige operationele resultaten op het vlak van stiptheid, veiligheid, frequentie en kwaliteit worden gesanctioneerd. Ook ten aanzien van managementverantwoordelijken. 

103 Een gezonde, efficiënte en vooruitstrevende openbare dienstverlening is prioritair. We laten niet langer toe dat de overheidsmiddelen die ter beschikking worden gesteld voor het binnenlands reizigersvervoer gebruikt worden om de commerciële verliezen van cargo en internationale treinen te dekken. We evalueren de gehanteerde kostenverdeelsleutels en werken de verdoken subsidiëring van cargo en internationaal reizigersvervoer weg.

104 De strategie en het beleid van de spoorwegen en het mobiliteitsbeleid van de gewesten stemmen we beter op elkaar af. We betrekken de gewesten nauwer bij het samen opstellen en evalueren van de beheersovereenkomsten en de investeringsprogramma's van de NMBS-groep. Het aanbod en de investeringen in Vlaanderen en in Brussel moeten afgestemd worden op het Mobiliteitsplan Vlaanderen, de Visie 2020-plannen van De Lijn en de plannen voor bijkomende spoorontsluiting van onze havens.   

Vlaams Belang  

Mobiliteit.

Het Vlaams Belang bepleit een volledige overheveling van het mobiliteitsbeleid naar de deelstaten. Bijzondere aandacht moet daarbij uitgaan naar het principe ‘Werk in eigen streek'. Onder meer het thuiswerk kan een bijdrage leveren tot het ontwarren van de verkeersknoop. Eerder dan een gratis openbaar vervoer wil het Vlaams Belang een beter en veiliger openbaar vervoer. Er moeten meer bus- en tramlijnen komen. De NMBS moet gesplitst worden in een Vlaamse en Waalse treinmaatschappij. 

Share/Save/Bookmark
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

security image
Schrijf de volgende tekens


busy
 

Lid worden

lidwordenvanbttb-met-tek

Inschrijven nieuwsbrief


EHBO-OV

helpDe trein, tram of bus nemen is niet altijd makkelijk! Waar vind je de dienstregelingen? Hoeveel kost een ticket? Hoe weet je dat je op de juiste trein, tram of bus zit? ... Surf naar www.ehbo-ov.be voor een duidelijk antwoord!

Laatste reacties

Met de steun van


thumb_logo_nl_groen

  ndm-lid-van

© TreinTramBus 2019 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12